جلسه آموزشی پرتال

جلسه آموزشی پرتال


آموزش و پرورش برگزار کرد

آموزش و پرورش برگزار کرد
آموزش کامل پرتال داده شد

در این جلسه به مدت 5 ساعت قسمت مدیریت پرتال آموزش داده شد.این جلسه ساعت 1 بعد از ظهر پاییا

 

این جلسه ساعت یک بعد از ظهر پایان یافت