دیدار با پیشکسوتان

دیدار با پیشکسوتان


دیدار با پیشکسوتان

دیدار با پیشکسوتان

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه با چند پیشکسوت فرهنگی دیدار نمود.